ਵਕੀਲ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ. ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਆਨਲਾਈਨ


ਮੌਰਗੇਜ


ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਜ਼ੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ, ਦੁਆਰਾ ਉਪਲੱਬਧ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਕ ਕਰਜ਼ੇ. æå ਨਾਲ ਗਿਰਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ æ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 'ਹਰੇ', 'ਪੀਲੇ' ਜ 'ਨੂੰæ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ, ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲਈ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮ. ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਰੂਰਤਾ ਲਈ ਹੈ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ. ਸਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ': ਹੱਲ ਕੀਤਾ-ਦਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਹਰ. ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ-ਦਰ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ å ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ å ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵਿਆਜ-ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂਰਕ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮੋਰਟਾਈਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਦਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ. ਬੋਨਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਰ, ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੌਰਗੇਜ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ. ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਉਸੇ ਵੇਲੇ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਲੈਣ-ਦੇ ਆਧਾਰ' ਤੇ ਕੀਤੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸੱਤਰ ਕੁਲ੍ਲ ਕੁਲ੍ਲ ਸੱਠ ਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਚ ਦੇ ਸ਼ਾਖਾ.