ਵਕੀਲ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ. ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਆਨਲਾਈਨ


ਵਕੀਲ - ਸਾਨੂੰ


ö ਬਸੰਤ åä ਦੇ ਚੰਗਾ ä ਹੈ, ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੁੜ ਅੱਤ ਦੀ ਮਦਦ

ਨਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ä ਸ੍ਟਾਕਹੋਲ੍ਮ ਮੱਧ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ä ਤਕ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾੜਾ ਤੇ ä ö.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ä ä ö ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ä ਤੁਹਾਨੂੰ. ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ö ä ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ä. ਸਾਨੂੰ åå ö, ö ä ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਜ ਹੈ. ä, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ä ਤੇ ö. ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ä ਤਕ åää. ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ä ä ä. ਸਾਨੂੰ ä ਤਕ ਨਾਲ åå ਤਕ ä ä ਵਿਚ ä. ä ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਨਤਕ ä ਵਿਚ å, ਅਤੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਸੰਤ ä å ä ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ä ਅੱਤ.

ä ö ਲੋੜ ਨੂੰ, ਦੋਨੋ äö, ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ ਇੱਕ å.

å ਤੇ ਸ੍ਟਾਕਹੋਲ੍ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ å ਕੋਰਸ ਲਈ ਵਕੀਲ. ਮਾਨਯੋਗ ä ö - ä å ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ. ä ä ö ö ä ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ö äå å ö ਤੇ ääå.

ä å ਇੱਕ öä öä ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ä ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ.

ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ä. ਇੱਕ ਸੱਚਾ ö ääå ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚ ä.